Olli Ruoho (ETT) ja Sanna Sainmaa (SiLi) 25.8.05

Desinfiointiaineita tarvitaan maatiloilla taukosaneerausten ja muun puhtaanapidon yhteydessä. Aineita kannattaa vertailla keskenään ja valita omaan käyttötarkoitukseen sopiva aine. Tuotteesta kannattaa aina pyytää käyttöturvallisuustiedote sekä esite. Monet huomioon otettavat asiat löytyvät näistä papereista.

Käyttöturvallisuustiedotteesta löytyvät myös ensiapuohjeet onnettomuustilanteissa esim. jos ainetta roiskuu silmiin tai suuhun. Näihin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti ennen työn aloittamista.

Desinfiointia suorittaessa tulee aina noudattaa valmistajan antamia ohjeita niin itse desinfioinnin kuin käyttöturvallisuuden suhteen. Esimerkiksi käyttöliuoksen tekeminen suositeltua vahvemmaksi ei paranna lopputulosta, vaan voi jopa heikentää sitä ja lisätä vain haittavaikutuksia. Myöskin liian laimeiden käyttöliuosten tekeminen on säästöä väärässä paikassa.

Desinfiointiainetta tulisi myös vaihtaa välillä, sillä samaan aineen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa aineelle vastustuskykyisen bakteerikannan kehittymisen tilalla.

Yksinkertaisinta on käyttää samanaikaisesti vain yhtä valmistetta koko tuotantoyksikössä. Happamia ja emäksisiä desinfiointiaineita ei tule käyttää samanaikaisesti samoissa kohteissa, koska ristireagoidessaan ne menettävät tehonsa ja niistä voi vapautua haitallisia aineita kuten klooria.

Joskus tiloille käydään myymässä aineita, joiden luvataan ”tehoavan kaikkeen mahdolliseen oravaa pienempään”. Näistä aineista on kuitenkin harvoin olemassa riittävästi tietoa, joten suhtaudu niihin epäillen.

Desinfektioaineen valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Teho: Ota selvää tehoaako aine tavallisimpiin siipikarjatiloilla oleviin bakteereihin ja viruksiin. Jos sinulla on edellisessä erässä ollut joku erityinen tautiongelma, selvitä aineen teho tähän taudinaiheuttajaan. Ei kannata myöskään valita liian vahvaa ainetta ellei siihen ole todellista tarvetta.

Hinta: Hintoja vertaillessa kannattaa ottaa huomioon käyttöliuoksen hinta litraa kohden sekä paljonko sitä menee neliömetrille. Riittoisuus ja suositukset eri aineiden välillä vaihtelevat. Myös pakkauskoko voi vaikuttaa aineen hintaan.

Teho orgaanisen lian kanssa: Eri aineet menettävät tehonsa eri tavalla orgaanisen lian esim. lannan ja pölyn vaikutuksesta. Orgaaninen lika heikentää yleensä kaikkien aineiden tehoa.

Myrkyllisyys: Selvitä aineen mahdolliset haittavaikutukset ihmisiin ja eläimiin. Samalla saat tietoa käsittelyssä tarvittavista suojavarusteista.

Jäämät/ympäristövaikutukset: Voiko aineen jättää huuhtelematta käsittelyn jälkeen vai aiheutuuko desinfektioainejäämistä haittavaikutuksia eläimille tai rakenteille. Erityisesti vesilinjastoja desinfioitaessa tulee kiinnittää huomiota tähän. Onko aine ympäristöystävällinen vai aiheuttaako se haitallisia jäämiä vesistöihin ja maaperään.

Vaikutukset materiaaleihin: Onko aine ruostuttavaa, syövyttääkö tai värjääkö se tiettyjä materiaaleja.

Yhteisvaikutus pesuaineen kanssa: Jos olet käyttänyt pesussa jotain tiettyä pesuainetta, niin heikentävätkö pesuainejäämät desinfektioaineen tehoa.

Fysikaaliset ominaisuudet: Onko aine happo vai emäs ja mikä sen käyttöliuoksen pH on. Kuinka hyvin aine liukenee veteen ja miten se käyttäytyy painepesurissa tai muussa levittimessä esim. saostuuko se laitteisiin tukkien suuttimet.

Vaikutusaika: Kuinka pitkän ajan aine vaatii tuhotakseen taudinaiheuttajia. Pysyykö aine pinnoilla niin kauan, että teho saavutetaan. Jalka-altaisiin olisi hyvä valita aine, joka desinfioi nopeasti, säilyttää tehonsa pitkään ja sietää myös orgaanisen lian sekä auringonvalon vaikutusta.

Lämpötila vaatimukset: Jotkut desinfektioaineet voivat olla tehokkaita vain tietyissä lämpötilarajoissa. Yleisesti ottaen kylmät olosuhteet heikentävät aineen tehoa. Varastoinnissa tulee ottaa huomioon, että jotkut aineet eivät kestä varsinaisen tuotteen ja/tai käyttöliuoksen jäätymistä vaan menettävät tehonsa.

Alla esimerkkejä muutamista markkinoilla olevista desinfektioaineista. Näiden lisäksi tarjolla on myös muita tuotteita.

 

Aine

pakkauskoko

hinta €

käyttöliuoksen

vahvuus %

annostelu/1l vettä

hinta 1 l käyttövalmista

Virocid

5 l

74

0.5

5 ml

7.4 s

Virocid

4 x 5l

272

0.5

5 ml

6.8 s

Virkon S

500 g

14.61

1

10 g

29.22 s

Virkon S

2.5 kg

57.80

1

10 g

23.12 s

Virkon S

5 kg

104.02

1

10 g

20.80 s

Virkon S

10 kg

187.21

1

10 g

18.72 s

Parvocide H plus

5 l

80.97

0.7-1

7-10 ml

11.34–16.19 s

Neopredisan

2 l

46.24

1

10 ml

23.12 s

Neopredisan

10 l

192.76

1

10 ml

19.28 s

Teflex

5 l

91.5

1.5

15 ml

27.45 s

Teflex

10 l

183

1.5

15 ml

27.45 s

 

Hinnat maaliskuussa 2005 jälleenmyyjiltä saatuja OVH hintoja. Virkon S ja Neopredisanin hinnat kirjasta ”Suomen eläinlääkkeet 2005”. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 

Teflex

Teho: Bakteereita, viruksia, sieniä ja leviä tuhoava

Tehoaine Guanamidi, liuottimena vesi

Voidaan käyttää tykkisumutuksessa

8-vuoden työskentelyn aikana ei havaittu mitään vaikutuksia ihmisiin.

Terveydelle vaarallista nieltynä, roiskeet voivat ärsyttää silmiä.

pH neutraali

Parvocide H plus

Teho: Bakteereita, viruksia, alkueläimiä ja sieniä tuhoava

Sisältö: Glutaraldehydi, kokosbentsyylidimetyyliammoniumkloridi, elintarvikeväri, vesi. Voidaan käyttää tykkisumutuksessa

Terveydelle haitallista hengitettynä, nieltynä sekä iholla. Voi aiheuttaa parantumattomia silmävaurioita.

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voivat aiheuttaa herkistymistä.

Syövyttävää.

Konsentraation pH 5, käyttöliuoksen pH ?

Virkon S

Teho: bakteereita, viruksia ja sieniä vastaan

Sisältö: Kaliumperoksimonosulfaatti, Sulfamiinihappo, Anioninen tesindi

Voidaan käyttää tykkisumutuksessa

Jauhe ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. 1 % käyttöliuos ei ole herkistävä. Jauhe ärsyttää voimakkaasti silmiä (vakavan silmävaurion vaara).

Alumiini- ja muut päällystämättömät metallipinnat tulisi huuhdella desinfioinnin jälkeen. Muuten voi ruostuttaa metallipintoja.

1 % käyttöliuoksen pH 2,6

Virocid

Teho: bakteerit, virukset, sienet ja levät

Koostumus: Alkyldimetyylibentseeniammoniumkloridi, Isopropanoli, Glutaraldehydi, Didecyldimetyyliammoniumkloridi

Voidaan käyttää tykkisumutuksessa

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Käyttöliuoksen pH neutraali

Neopredisan

Teho: kokkidit, loisten munat, bakteerit, itiöt, sienet ja virukset. Tehokokeiden mukaan tuhoaa kanapunkin munat 0.5 % liuoksena ja aikuiset punkit 3 % liuoksena

Koostumus: p-klor-m-kresoli, 1-propanoli, 2-propanoli, tensidi

Syövyttävää

Terveydelle haitallista nieltynä. Vakavan silmävaurion vaara. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

3% vesiliuoksen pH n. 2,5