luomujaosto_kapea_vas

EU:n luomulainsäädäntö uudistui 2009 alusta lukien. Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91 kumoutui kesäkuussa 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä. 

Tarkemmat tuotanto-ohjeet ovat komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008, jonka soveltaminen alkoi 1.1.2009.

Kesäkuun 14. päivänä 2012 annettu komission täytäntöönpanoasetus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta (EU) N:o 505/2012 toi muutoksia luomulainsäädäntöön. Muutokset koskevat erityisesti luomurehuja, niiden merkintöjä ja rehukirjanpitoa luomutiloilla.

Luonnonmukaisen tuotannon valvonta


EU:n uusi luomulainsäädäntö, jota sovelletaan 1.1.2022 alkaen: