siipikarjaliitto_kapea_vas

Laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) säädetään mm. eläimistä vastuussa olevien toimijoiden ja eläinten pitopaikkojen rekisteröimisestä. Lain piiriin kuuluvista eläinlajeista säädetään erikseen ministeriön asetuksella. Tässä yhteydessä on lisäksi otettava huomioon mitä muu lainsäädäntö (kotimainen tai EU-lainsäädäntö) edellyttävät rekisteriltä ko. eläinlajien osalta. Viime marraskuussa annettu eräitä lintuja koskeva MMM:n asetus (867/2010) määrää, että sekä elinkeino- että harrastuspohjaisesta lintujen pitämisestä on ilmoitettava Eviran eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröinnin avulla pyritään parantamaan jäljitettävyyttä ja valvontaa ja ehkäisemään mahdollisten vaarallisten eläintautien leviämistä.

Ilmoitukset eläintenpitäjästä ja lintujen sijaintipaikasta pitää toimittaa huhtikuun 2011 loppuun mennessä sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella lintujen pääasiallinen pitopaikka sijaitsee.  Ilmoitus tehdään täyttämällä ao. rekisteröimislomakkeet, jotka viedään siis kuntaan. Sähköistä asiointia ei valitettavasti ole käytettävissä.

Kulutusmunien tuottajien ei tarvitse ilmoittaa uudelleen toiminnastaan, jos he ovat rekisteröityneet kanalarekisteriin ja heillä on kulutusmunien merkintätunnus.  Mutta esim. broilerinkasvattajat ilmoittavat pitopaikkansa ja saavat pitopaikkatunnuksen, FI+12numeroa. Pitopaikka voi koostua yhdestä tai useammasta rakennuksesta ja siihen voi kuulua rakennusten ohella esimerkiksi tarha/laidunalue. Broilereiden hyvinvointia koskevan direktiivin toimeenpanossa on mietitty tuotantorakennuksissa olevien osastojen ilmoittamista pitopaikkaa koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin, mutta nyt alkuun paneudutaan rekisteröintiin karkeammalla tasolla. Broilereiden pitäjiltä pyydetään tässä vaiheessa rekisteröimislomakkeella ainoastaan tietoa siitä, montako osastoa heidän pitopaikkaansa kuuluu.

Eviran nettisivustolla on lomake, jolla voi ensinnäkin perustaa pitopaikan  asuinkunnassa. Toisella lomakkeella sitten rekisteröidytään siipikarjanpitäjäksi. Tässä yhteydessä rekisteriin tallennetaan myös kyseisen paikan karttakoordinaatit. Ainakin kauempana talouskeskuksesta sijaitsevat tuotantorakennukset on syytä ilmoittaa erillisiksi pitopaikoiksi. Näin esim. mahdollisessa tautitilanteessa määrätyt rajoitukset eivät välttämättä koskisi kaikkia tuottajan yksikköjä. 

Lisätietoja: Siipikarjan, kyyhkyjen ja riikinkukkojen pitäjien on rekisteröidyttävä

Rehuvarastojen merkintä

Myös rehuvarastojen merkintä on tulossa pakolliseksi. Ns. varastomerkkityöryhmä on kehittänyt yhtenäisen järjestelmän maatiloilla olevien rehuvarastojen yksilöityä merkintää varten. Yksilöity varastomerkki sisältää tilan pitopaikkatunnuksen ja juoksevan varastonumeron sekä numeroina että viivakoodina.

Rehuvarastojen merkintäjärjestelmä
- Rehuvarastojen merkintäohje kotieläintiloille
- Rehuvarastojen merkintäesite    
- Lista merkkien toimittajista