siipikarjaliitto_kapea_vas

Lehdistötiedote 17.11.2003

Suomen Siipikarjaliitto ry järjesti yhdessä Suomen Rehu Oy:n kanssa Suomen kananmunantuotannon tulevaisuus –seminaarin Jokioisilla, 13. päivänä marraskuuta. Paikalla oli runsas noin 120 henkilön osanottajajoukko, joka koostui tuottajista ja kaikista alan keskeisistä toimijoista sekä sidosryhmistä mukaan lukien mm. Elintarvikeviraston ja tuottajajärjestön edustajat.

Aamupäivä oli varattu kokonaisuudessaan ns. kananmunastrategiatyöryhmän mietinnön käsittelyyn. Sen esitteli työryhmän varapuheenjohtajana toiminut maatalousylitarkastaja Pekka Sandholm, maa- ja metsätalousministeriöstä. Strategiatyöryhmä oli asettanut tavoitteeksi vision, missä ollaan vuonna 2013, kun perinteinen häkkihoito on jo kielletty hoitomuoto ja millä toimenpiteillä tahtotila on saavutettavissa. Tavoitteeksi oli asetettu omavaraisuus tuotannossa sekä tuotannon perustuminen perheviljelmäpohjaiseen yrittäjyyteen ja koko tuotantoketjun väliseen sopimustuotantoon. Mietinnön mukaan tahtotilan saavuttaminen edellyttää voimakasta ja heti käynnistettävää investointitukiohjelmaa. Ilman sitä on pelättävissä kananmunatuotannon romahtaminen vuoden 2012 alkuun mennessä, jolloin nykymuotoinen häkkituotanto loppuu. Perusteluna näkemykselle oli se, että tällä hetkellä meidän tuotannostamme peräti 86 % on perinteisissä häkeissä. Kun lisäksi arvioidaan kananmunantuottajien määrän putoavan seuraavan kymmenen vuoden aikana tämänhetkisestä runsaasta 800 tuottajasta 300 – 330 tuottajaan, investointeja tarvitaan paljon korvaavaan tuotantoon, rahalliselta arvoltaan lähes 70 miljoonaa euroa.

Alan kaikille toimijoille oli varattu valmisteltu kommenttipuheenvuoro. Yhteistä oli salmonellavalvontaohjelman merkityksen korostaminen ja siitä kiinni pitäminen. Myös investointien tukeminen nähtiin välttämättömäksi, mutta painotukset vaihtelivat. Osa suhtautui varovaisesti ns. virikehäkkiratkaisujen suosimiseen pohjalla pelko niidenkin kieltämisestä. Kerrosritiläkanalat nousivat esiin monissa puheenvuoroissa ja niistä toivottiin enemmän tutkittua tietoa tuottajien käyttöön. Hyväksytyn lattiatuotannon rinnalle tarvitaan siis muitakin vaihtoehtoja.

141-ratkaisun epätyydyttävyys korostui kommenttipuheenvuoroissa voimakkaasti. Ratkaisun vaikutukset eivät ole vielä edes tiedossa asioiden keskeneräisyyden takia. Tilaisuudessa tulikin esiin toive strategiatyöryhmälle jonkintasoisesta jatkotyöstä, jossa selvitettäisiin tarkemmin tukijärjestelmän muutosten vaikutukset kananmunasektorille.

Itapäivällä Suomen Rehun tilaisuuteen oli kutsuttu puhumaan tohtori Tony Marangos Iso-Britanniasta. Tri Marangos kertoi esityksessään Iso-Britannian kananmunantuotannon tilanteesta ja kehityksestä sekä nykyisten kehittyneiden kanojen ruokintavaatimuksista ja tulevista suuntauksista. Kuluttajien muuttuneet ruokailutottumukset ovat lisänneet kananmunien kysyntää Iso-Britanniassa. Tri Marangos kertoi esityksessään kana-aineksen edistyvän perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan vuosittain monella tavoin: se saavuttaa runsaan muninnan edellistä vuotta aikaisemmin, munintahuippu on korkeampi ja munanpaino nousee. Samaan aikaan kanan paino on alempi, rehunkulutus pienenee ja rehuhyötysuhde paranee. Tri Marangoksen mukaan perinnöllinen edistyminen on tärkeää huomioida kanojen ruokinnassa kasvatuskauden alusta alkaen, jotta luodaan riittävät mahdollisuudet yhä paraneville tuotokselle.

Parven jatkuvan seurannan tärkeys sekä kasvatus- että muninta-aikana nousi esille useassa puheenvuorossa. Suomen Rehun kehityspäällikkö Eija Helanderin mukaan punnitus auttaa parven ruokinnan optimoinnissa ja ongelmien ehkäisemisessä, sillä lintujen laihtuminen heikentää munintatulosta ja lisää sairastuvuusriskiä. Parhaat tulokset saavutetaan kun ruokinta suunnitellaan parvikohtaisesti lintujen painon eikä yksin iän mukaan. Suomen Rehun ruokintakonsultti Minna Uotila kertoi ruokintakonsulttien auttavan mielellään tuottajia ruokintaneuvonnan lisäksi punnitusten aloittamisessa, tuotantotulosten laskemisessa ja kanalan ilmanlaadun ja valotehon seurannassa. Tilakäynneillä ruokintakonsultti etsii edullisimmat menetelmät, joilla asiakas saavuttaa parhaat tulokset. Ruokintakonsultti toimii samalla arvokkaana linkkinä käytännön ruokinnan ja uuden tuotekehityksen välissä.

Tärkeänä teemana seminaarissa oli myös työturvallisuus ja työn ilo, josta oli puhumassa lääketieteen lisensiaatti Tuulikki Wahe-Rohrbach. Kanataloudessa erityisesti vaivaavia ammattisairauksia aiheuttavat mm. pölylle ja ammoniakille altistuminen. Hän korosti esityksessään kuinka tärkeää on kiinnittää huomioita työympäristön turvallisuuteen, kuten riittävään ilmastointiin ja hengityssuojainten käyttöön. LL Wahe-Rohrbach neuvoi esityksessään tuottajia ennaltaehkäisemään ja hoitamaan omaa stressiään muuttamalla omaa ajatteluaan positiivisempaan suuntaan, harrastamalla vapaa-aikanakin liikuntaa sekä toisaalta antamalla itselleen aikaa myös levätä.

Lisätietoja antavat:

Toiminnanjohtaja, Ilkka Raukola 050 308 3255
Myyntijohtaja, Juhani Ruohonen 040 543 1930
Kehityspäällikkö, Eija Helander 0400 406 100