kananmunatiedotus_vas

 

Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta  

Neuvoston direktiivi (1999/74/EY) munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

Komission direktiivi (2002/4/EY) neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta 867/2010

Valtioneuvoston asetus 673/2010, muutos 376/2011 kanojen suojelusta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1037/2013)  kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta

Elintarvikelaki (23/2006) muutoksineen 

Alkutuotantoasetus (1368/2011) (= Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta) 
- siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva hygienia-asetus (853/2004/EY)

Lisää elintarvikealan perussäädöksiä

Eläinlääkintölainsäädäntö